Wednesday, June 30, 2010

PAGPUPURI

OH BULAKLAK NG ROSARYO, HALAMANAN NG MISTERIO,
SA LANGIT KA PO SAMYO, SA AMIN KA PO DAPYO,
OH BULAKLAK NG LIWANAG SA KALANGITAN KA PO
SINAG, KAMI PO'Y NAGSISITAWAG PATAWAD PO KAMI
PATAWAD.
OH BIRHENG MARILAG,
OH BATIS NG TUWA
OH LUNAS SA SAKIT
NA MAPAGKALINGA
OH TALANG MASINAG
OH ILAW NG MADLA
OH PINTO NG LANGIT
OH INA NG AWA.

INA NG AWA

ABA PO INANG KALINISLINISAN, REYNA AT HARI KA PO NG LANGIT AT LUPA,
INA KA PO NG AWA, IKAW PO ANG TINATAWAGAN NAMING MGA ANAK NI EBA
HINIHINGAN KA PO NAMIN NG MGA KABUHAYAN DITO SA LUPA BAYANG MALIGAYA,
PINIPINTAKASI KA PO NAMIN, ILINGON MO PO SA AMIN ANG MATA MONG MAAWAIN,
MAHABAG KA PO SA AMIN, IPAKITA MO PO SA AMIN ANG IYONG ANAK NA SI JESUS
SANTA MARIA INA KA PO NI JESUCRISTO, MAAWAIN AT MAALAM, MABUNYING BIRHEN
KAMI PO AY NANANALANGIN, IPATULOY MO PO SA AMIN ANG MGA IPINANGAKO NI
JESUCRISTONG ANAK MO PONG GUMAWA AT SUMAKOP SA AMIN. +

Saturday, June 26, 2010

AMA NAMIN ( SANTUS DEUS)

AMA NAMIN NASA LANGIT KA PO AT NASA LUPA AT NASA LAHAT NG IYONG GINAWA,
SINASAMBA KO PO ANG MAHAL NA PANGALAN MO, AKO PO AY KAAWAAN MO, MAPAKI-
SAMA PO KAMI SA LUALHATING GLORIA SA SANTOS ARCANGELES NA NAGPUPURI PO
SA INYO AT MAKASUNOD PO AKO NG KAUTUSAN MO DITO SA LUPA PARA NG NASA
LANGIT. +
SAGOT;
GAWARAN MO PO AKO NG MAPAGPALANG SANTONG BENDISYON PAGKALOOBAN MO PO AKO
NG BIYAYANG LAGANAP SA ARAW-ARAW, PATAWARIN MO PO AKO SA NAGAWA KONG KASA-
LANAN, AT PAGKALOOBAN MO DIN PO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. SIYA NAWA +

ABA INANG KALINIS LINISAN BIRHEN SANTA MARIA, BIRHENG INA KA PO NI
JESUCRISTO AT INA NAMING LAHAT, +

SAGOT;
SANTA MARIA INA KA PO NI JESUS NANANALANGIN PO AKONG MAKASALANAN ILIGTAS
MO PO AKO SA KAPANGANIBAN NG KALULUWA KO PO AT KATAWAN. SIYA NAWA +

LUALHATI SA DIOS AMA, DIOS INA, DIOS ANAK, AT DIOS ESPIRITU SANTO
KAPARIS PO NUNG UNA NGAYON AT MAGPAKAYLAN MAN AT MAGPASAWALANG HANGGAN
SIYA NAWA +

CREDO
SUMASAMPALATAYA AKO SA DIOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, NA IKAW PO
ANG MAY LIKHA NG LANGIT AT LUPA, SUMASAMPALATAYA PO NAMAN AKO KAY JESU-
CRISTO, IISANG ANAK NG DIOS, PANGINOON NATING LAHAT, NAGKATAWAN TAO KA
PO, NILALANG NG DIOS ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NI SANTA MARIANG BIRHEN,
HINATULAN KA PO NI PONCIO PILATO, PINAKUAN SA KRUS, NAMATAY, IBINAON,
NANAOG KA PO SA LIMBO NG MGA BANAL, AT NG IKATLONG ARAW, NABUHAY NA MAG-
ULI UMAKYAT SA LANGIT LUMUKLOK SA KANAN NG DIOS AMANG MAKAPANGYAYARI SA
LAHAT AT DOON MAG-MUMULA AT PARIRITUNG SASAKLOLO AT MAGBEBENDISYON SA MGA
NABUBUHAY AT MGA NAMAMATAY NA TAO, SUMASAMPALATAYA NAMAN PO AKO SA DIOS
ESPIRITU SANTO NG MAY KASAMAHAN NG MGA SANTO AT SANTA NA MAY IKAWAWALA
NG MGA KASALANAN AT MABUBUHAY NA MAG-ULI ANG MGA NAMATAY NA TAO AT MAY
BUHAY NA WALANG HANGGAN, SIYA NAWA +

Thursday, June 17, 2010

DEUS MEUS

OH BLOR DEL CIELO DE BUESTRA GLORIA, GLORIA PADRE, GLORIA HIJO, GLORIA
ESPIRITU SANTO, AMANG SANTO OBLID SANTUS DEUS MEUS AMANG SANTO DETSUMUS
ET SUS SANTO PERPETACO DE SIBULUM PACTUM MEUS DEUS, DEUS MEUS NOR NOT NOD
MEUS DEUS ALELUTOR HUN FILLIUM MEDEUM DETRIBULUM PACTUM HUM AMANG SANTO
AMACAN, AMANG SANTO VERNOR, YARING PURI KO PONG GINAGAMIT SA INYO PO
IPINAGSUSULIT NG MATANTO KO AT MABATID ANG PENETENCIA MO PO AT SAKIT,
AKIN PONG PINAGSISISIHAN ANG LAHAT KO PONG KASALANAN, HANGGANG AKO POY
NABUBUHAY DITO SA MUNDONG IBABAW JOSEPSOPE ABLERENTE KAMING ANAK MO AT
KAMPON FILLIUM VIVAR SAKUM PASUM HUM.
AMANG SAN JUAN KAMI PO'Y PAHINTULUTAN PUMASOK SA KALOOBAN, AMANG SAN PEDRO
AKO PO AY PAHINTULUTANG MAGTULOY SA DULO, AMANG SAN FRANCISCO NA SIYANG
TOMO-TOMAR SA BUHAY AT KALULUWA NAMIN LEREBENDISIMO SENIOR, ANG PAGTAWAG
KO PONG MATAOS KAYO PONG TATLONG SANTOS AY BUKOD SA PANANAMPALATAYA KO
PONG MATAOS. SUBLIR DESICASER TRUBAY LIBERAMA CONSERAPA DETRIBULUB ABLOR
DESIDIAS CONSETA ABLUM DELOS TODOS DELOS SANTOS KUE SE VIVAT, ABA SANTONG
KALUGOD-LUGOD BUKSAN PO KAMING PUMAPASOK, ANGHELES SANTA AT SANTOS
KORDENERIA ABRESERENTATE ORA SEREBAL LAD DESIBULAR CASE VIVAR LA CONSENTAM
QUERE SERE BIBAS JUSTRITIS DIGNUM CRUSES ALELULAR APLAR. +

SANTUS DEUS

AKO PO'Y MAKASALANAN, AKO PO'Y MAGPAPAKUMPISAL SA INYO PO PANGINOONG DIOS
NA MAKAPANGYAYARI SA LAHAT, SA INA NAMING KAY SANTA MARIANG BIRHEN, SA AMANG
SAN MIGUEL, SA AMANG SAN GABRIEL, SA AMANG SAN RAFAEL, SA AMANG SAN VICENTE
SA AMANG SAN BARTOLOME, SA AMANG SAN JUAN, SA AMANG SAN PEDRO, SA AMANG SAN
PABLO, SA AMANG SAN SANTIAGO, SA AMANG STO. DOMINGO, SA AMANG SAN AGUSTIN,
AT SA AMANG SAN FRANCISCO, AT SA LAHAT NG MGA SANTOS NAGKASALA PO AKO SA
PANIMDIM, SA PAGWIKA, AT PAGGAWA, AT ANG LAHAT NG MGA KASALANAN KO PO NA
HINDI KO NAPAGSISIHAN SA GABI PO AT SA ARAW MAN AY IPATAWAD MO PO SA AKIN
NGAYON AT MAGPAKAYLAN MAN +
PANGNOON KO PONG JESUCRISTO DIOS NA TOTOO NAGKATAWANG TAO NANAOG KA PO
SA MUNDO AT KAMI PO'Y SINAKOP MO, AT SA HINAYANG MO PO SA AMIN KAMI PO'Y
INYONG ANAK DIN, ALISIN MO PO AT TIMAWAIN SA DEMONYONG KAAWAY NAMIN, NAKI-
KILALA PO NAMING UTANG NGAYON PO NAMIN NALAMAN NA DI PA SUKAT MAKATIMBANG
ANG KATAWAN PO NAMIN AT BUHAY, ANG KALULUWA PO NAMIN AT KATAWAN AY AMIN
PONG INIAALAY, DI MAN DAPAT AMANG MAHAL AY TANGGAPIN MO PO NAMAN, ANG MATA
MO PO AY ILINGAP SA AMIN PONG INYONG OBEHAS, MAAWA KA PO AT MAHABAG SA
AMIN PONG PAGDAING AT PAGTAWAG, AKIN PONG PINAGSISISIHAN ANG LAHAT KO PONG
KASALANAN HANGGANG AKO PO'Y NABUBUHAY DITO SA MUNDONG IBABAW AT ANG MAHAL
MO PONG PANGALAN MATANIM SA GUNAM-GUNAM PURIHIN AT PASALAMATAN, SAMBAHIN
GABI AT ARAW, OH DIOS NA PANGINOON PO NAMING AMA AT INA NG MISERICORDIA
ANG IYO PONG MAHAL NA GRACIA INAANTAY PO NAMIN TUWINA, LUWALHATING WALANG
HANGGAN, MEUS, DEUS
DEUS, MEUS
OBSIT, SICOSIT
OBSACAT, DEO
PRONOBIS NUBSIT.

Wednesday, June 16, 2010

PATER NOSTER, SANTUS DEUS

OH AMANG WALANG HANGGAN, PUNO KA PONG PINAGMULAN GANAP SA KAPANGYARIHAN
AT LUBOS NA KARUNUNGAN, SA SINAG MO PO AT PAGKA DIOS NA WALANG MAKATATAROK
MAY ROSAS KAPONG IBINUKOD HARI ET REYNA KA PO NITONG SANSINUKOB, AT NAGKUSA
KA PONG SUMIKAT AT NAGBIGAY LIWANAG SA MUNDO'Y ALIWALAS NA SIYANG SUNDIN
NG LAHAT, NA DI NGA SUKAT MALIRIP NG MGA SANTOS AT SERAFINES ANG KALIGA-
YAHAN AY DIKIT NA WALANG MAKABABATID, NAKISAMA KA PO AT NAKIPISAN SA TAONG
HAMAK NA LAMANG AT NG IKAW PO ANG SIYANG TULARAN NG KABANAYARANG ASAL
UMAKO NG AMING SALA, SA MUNDO'Y NAKISAMA NG PAG-AARAL SA LAHAT NA,
ESPIRITU SANTONG MAHAL LOOB PO NAMIN AY INYONG BUKSAN, KAMI PO'Y INYONG
ALALAYAN SA PAGGISING, MATIBAY AT MATANIM PO SA AMING ISIP ANG KAHARIAN
NG LANGIT, SA LIGAYANG WALANG PATID KAMI PO NAMAN AY MASANIB, AT YAMANG
KAMI PO'Y INYONG KINAPAL DITO SA MUNDONG IBABAW HUWAG MO PO KAMING PABA-
BAYAAN SA DIMONYONG AMING KAAWAY, AT ANG GAWA PO NAMING LAHAT NA AY KAYO
PO ANG SIYANG NAKAAALAM, KAYA PO AMING AMA DIOS NG TATLONG PERSONA KAMI
PO'Y NAG-MIMISERICORDIA PATAWAD PO KAMI SA SALA.
INANG MIHITANA, INANG MIKITANA, SANTA MITARA IKAW PO ANG AMING ABOGADA
AT SIYA NAMING DEPENSORA NG KATAWAN PO NAMIN AT KALULUWA, KAYA PO OH INA
NAMIN ANG HINGE PO NAMIN AT HILING KAMI PO AY INYONG AMPUNIN SA INYO PO
KAMI MAHINGGIL.
DECLERITUM DOMINUS MINISTRUM DEUM DEO
KIRIE- ELEYSON, CRISTE- ALEYSON, KIRIE- ALEYSON, SECUNDUM EN ESTE GLORIA
PADRE, GLORIA HIJO, GLORIA ESPIRITU SANTO, SANCTOS DEUS, SANCTOS FORTIS,
SANCTOS IMMORTALIS, MISERERE NOVIS.+

SANCTUS DEUS

ABA SANTA PLENITAS, INANG SANTA ECXIATES PELILETARA DOMINESIONES
JESUS JESUS PIRMUMEUM MATUS SANTE DEUS ANG KALULUWA PO NAMIN AT KATAWAN
AY KUPKOP KUINIM KUISIT CELILITORUM PECAT PECATAM MUMDUM MEUM MEAM
MITAM, ABA PO BIRHEN MARIA NA PINILI SA LAHAT NA, INANG SANTA BIRHEN
DELA GLORIOSA NA PUMIGING SA KATAWAN PO NAMIN AT KALULUWA, INANG MIHITANA,
INANG MIKITANA, SANTA MITARA, KAMI PO'Y INYONG IPAG-ADYA SA MASASAMANG
LAHAT NA SA HINDE NAKIKITA AT NAKIKITA NG MATA, ILAYO MO PO KAMI SA
TUKSO ATB MASASAMANG SIGNO AT PARAYA NG DIMONYO, NG KAMI PO AY MANALO
SA TUKSONG AMING KAAWAY. AVE PLENAVIT SANTE CLER KUINIM PESUPES JESUS
SANTE DEUS, ANG MANGUNGUNA PO AY ANG KRUS, OH AMA AT INANG MANANAKOP
ILAWIT MO PO AT IGAWAD ANG SAKLOLO MO PO AT LUNAS KAMI PO'Y INYONG ILIGTAS
SA SAKIT AT MADLANG HIRAP, OH DIOS AMANG NAG-IINGAT SA KATAWAN PO NAMIN
AT KALULUWA, DIOS ANAK NA TUMUBOS, ESPIRITU SANTO SA AMIN PO'Y SUMUKOB,
LAWITAN MO PO KAMI NG MAHAL MO PONG SINAG, BALUTIN MO PO KAMI NG MAHAL
MO PONG LIWANAG AT IPAG-ADYA MO PO KAMI SA DALITA AT HIRAP AT SA
PANGANIB NA LAHAT NA.
ET NUMPISITATES MEUS, DEUS DEUS, MEUS

Monday, June 14, 2010

PASIMULA NG DASAL

SA KAPANGYARIHAN AT KABAGSIKAN NG APAT NA PERSONA NG SANTISIMA TRINIDAD,
SA NGALAN NG DIOS AMA, DIOS INA, DIOS ANAK AT NG DIOS ESPIRITU SANTO
SIYA NAWA +
SANTONG ESPIRITU HALINA'T DALAWIN ANG PUTENCIAS NAMIN NA IYUNG ANAK DIN,
ANG SAKLOLO MO PO AY PASAGANAIN ANG KALULUWA PO NAMIN SA GRASYA AY GAYON
DIN, TAGAPAGTANGGOL KA PO, ALIW NA AT TAHIMIK, ESPIRITU KA PO LAGANAP
SA DIKIT SA SAYA AY SAGANA AT WALANG KAPARIS, IKAW PO ANG DILAG SA
MASAYANG LANGIT, SA PITONG LIGAYA DOON KUMIKINANG LAGDA NG AMANG MAKAPANG-
YARIHAN, IKAW PO ANG LUNAS, IKAW PO ANG ILAW NA SA AKING ISIP AY UMAALALAY,
ILAW MO PO AY LIWANAG SA SENTIDOS NAMIN, AT ANG AKIN PONG PUSO MAGALAB,
GUMILIW, IKAW PONG ESPIRITU LAGING SAMBITLAIN, SAMPALATAYANG WALANG HINTO'T
TIGIL, MAGHANDOG SA AMA NG BUONG LUWALHATI, SA ANAK NAMAN KAPANTAY KAURI
NA NAGWAWAGAYWAY NABUHAY NA MULI AT SA ESPIRITU TAMBING NA MALAGI, ESPIRITU
KA PONG DIOS NA TUNAY, ESPIRITU KA PONG WAGAS NG KALIWANAGAN, ESPIRITU KA
PONG WALANG KATAPUSAN, ESPIRITU KA PONG MAGPASAWALANG HANGGAN.
OREMUS DEUS CORDIA FIDELIUM SANCTE ESPIRITU ELUSTRASYUMI DUCUISTE DANUBIS
ENEYUDEM ESPIRITUS REKTAS SUPER EYUS DEUS SEMPER SAPERE GAUDERE PATER ET
FILIO ET ESPIRITU SANCTO.+

Friday, June 11, 2010

PAGLILINIS SA SARILI

ANIMA CHRISTE SANCTISSIME SANCTIFICAME CORPUS CHRISTE
SACRATISSIMUM SALVAME, SANGGUIS CHRISTE PRESIOSISSIME
INEBRA ME AQUALATERIS CHRISTE PURISSIMA MUNDAME SUDOR
VOLTUS CHRISTE VIRTUOSISSIME SANAME PASSIO CHRISTE
PIISIMA CONFORTAME, OH BONE JESUS CUSTODIME INTRA
VULNERA TUA ABSCONDEME NON PERMITAS ME SEPARARE ADTE
ABHOSTE MALIGNO DEFENDE ME IN HORA,MORTIS VOCAME JUBE
ME VENIRE ADTE ET PONE ME JUXTATE UT CUM ANGELIS ET
ARCHANGELES TUIS LAUDEM TE PER INFINITA SECULA SECULURUM
AMEN. ANIMA DOMINUS DEUS SABAOTH CHRISTE JESUS JESUS JESUS
CORPUS CHRISTE ATUM PECATUM EGOSUM JERUZALEM BARSEDIT
LAVAME SALVAME.