Saturday, June 26, 2010

AMA NAMIN ( SANTUS DEUS)

AMA NAMIN NASA LANGIT KA PO AT NASA LUPA AT NASA LAHAT NG IYONG GINAWA,
SINASAMBA KO PO ANG MAHAL NA PANGALAN MO, AKO PO AY KAAWAAN MO, MAPAKI-
SAMA PO KAMI SA LUALHATING GLORIA SA SANTOS ARCANGELES NA NAGPUPURI PO
SA INYO AT MAKASUNOD PO AKO NG KAUTUSAN MO DITO SA LUPA PARA NG NASA
LANGIT. +
SAGOT;
GAWARAN MO PO AKO NG MAPAGPALANG SANTONG BENDISYON PAGKALOOBAN MO PO AKO
NG BIYAYANG LAGANAP SA ARAW-ARAW, PATAWARIN MO PO AKO SA NAGAWA KONG KASA-
LANAN, AT PAGKALOOBAN MO DIN PO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN. SIYA NAWA +

ABA INANG KALINIS LINISAN BIRHEN SANTA MARIA, BIRHENG INA KA PO NI
JESUCRISTO AT INA NAMING LAHAT, +

SAGOT;
SANTA MARIA INA KA PO NI JESUS NANANALANGIN PO AKONG MAKASALANAN ILIGTAS
MO PO AKO SA KAPANGANIBAN NG KALULUWA KO PO AT KATAWAN. SIYA NAWA +

LUALHATI SA DIOS AMA, DIOS INA, DIOS ANAK, AT DIOS ESPIRITU SANTO
KAPARIS PO NUNG UNA NGAYON AT MAGPAKAYLAN MAN AT MAGPASAWALANG HANGGAN
SIYA NAWA +

CREDO
SUMASAMPALATAYA AKO SA DIOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, NA IKAW PO
ANG MAY LIKHA NG LANGIT AT LUPA, SUMASAMPALATAYA PO NAMAN AKO KAY JESU-
CRISTO, IISANG ANAK NG DIOS, PANGINOON NATING LAHAT, NAGKATAWAN TAO KA
PO, NILALANG NG DIOS ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NI SANTA MARIANG BIRHEN,
HINATULAN KA PO NI PONCIO PILATO, PINAKUAN SA KRUS, NAMATAY, IBINAON,
NANAOG KA PO SA LIMBO NG MGA BANAL, AT NG IKATLONG ARAW, NABUHAY NA MAG-
ULI UMAKYAT SA LANGIT LUMUKLOK SA KANAN NG DIOS AMANG MAKAPANGYAYARI SA
LAHAT AT DOON MAG-MUMULA AT PARIRITUNG SASAKLOLO AT MAGBEBENDISYON SA MGA
NABUBUHAY AT MGA NAMAMATAY NA TAO, SUMASAMPALATAYA NAMAN PO AKO SA DIOS
ESPIRITU SANTO NG MAY KASAMAHAN NG MGA SANTO AT SANTA NA MAY IKAWAWALA
NG MGA KASALANAN AT MABUBUHAY NA MAG-ULI ANG MGA NAMATAY NA TAO AT MAY
BUHAY NA WALANG HANGGAN, SIYA NAWA +

No comments:

Post a Comment