Monday, August 26, 2013

PAMBUHAY SA LAHAT NG URI NG MEDALYON TALISMAN CHALEKO AT LIBRITO

INILABAS KO ANG PAMAMARAANG ITO SA KADAHILANANG MARAMING NAGTATANONG AT NANGHIHINGI NG PAMBUHAY SA KANILANG MGA GAMIT KAYA INILABAS KO ANG VENSION KO NG PANG CONSAGRA PAMBUHAY AT PAGBIBINYAG NG LAHT NG KLASE NG MEDALYON TALISMAN LIBRITO AT CHALEKO, SUBALIT IPINAAALALA KO LAMANG SA LAHAT NG GAGAMIT NITO AT SAKALING MAKABUHAY AY HUWAG GAMITIN SA MASAMA KUNDI DOON LAMANG SA TAMA AT PANGDEPENSA SA SARILI O PAMILYA, AT BAGO GUMANAP SA RITUAL NA ITO AY MAGDASAL MUNA NG PAGLILINIS SA SARILI O ANIMA CHRISTE AT AMA NAMIN, ABA PO STA. MARIANG HARI, ABA GINOONG MARIA, LUWALHATI AT SUMASAMPALATAYA 3X. PALIWANAG:                                                                                


 Bago magconsagra, magbuhay at magbinyag ng mga gamit sa harap ng Altar ay maglagay ka muna sa lamesa ng mga sumusunod: a. Dalawang kandilang perdum o kahit na 2 kandilang ordinaryo ngunit putting kulay lamang. b. Isang basong tubig ulan, ito’y primerong patak ng ulan sa buwan ng Mayo o kahit na tubig sa gripo ay maaari din. c. Bato Ara. Ito pong Bato Ara ay isang baton a katulad ng isang marmol na pinagpapatungan ng Kalis sa pagmimisa ng Pari, kahit wala kayo nito ay pwede rin. PAUNAWA: Lahat ng mga gamit ay nakalatag sa lamesita. CONSAGRACION: Sa mga gamit, ito'y dadasalin ng mataimtim sa kalooban. TE IJITUR CLEMENTISSME PATER PER JESUM CHRISTUM FILIUM TUUM DOMINUM NOSTRUM SUPLI CES ROGAMUS ACPETIMMUS UTI ACCEPTA HABEAS ET BENEDICAS DOMINE DEUS MEUS INTESPERAVIT CONFITETOR TISI DOMINE INTOTO CORDE MEO QUEMAD MODUM DAMAHI LUMECH GADAL PANCIA VEFOAS MEOBOD LAMIDOCH BALDACH ANERETHON METATRON.                                                            

  PAGBUHAY SA MGA GAMIT. HAEC DONA HAEC MUNERA HAEC SANCTA SACRIFICIA ILLIBATA ALSASESLATORES ARAM ARADAM ADRADAM FRUOISIERE ABE ABEUC ABEIC ABEICA CARMAR ACOC JUA AHU HAI JO HAOC ABHA HICAAC                   

PAGBIBINYAG SA MGA GAMIT: EGOTE BAPTIZE ELIAP MACMAMITAM MAEM POMAEM PUDERUM CHRISTUM PATER FILIUM VERBUM ESPIRITUM OMNIPOTENTEM PACTENIT EGO EGOLIS HOB TELABATH BERABATIS TARUMPANTAL PALASAC DIANCA TALINUM PEROCAM MAYAM DARUM PILIXO BITUM BOROM NEXERD: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI – kayo’s binibinyagan ko na maging magaling sa: Barilan, Patalim at sa lahat ng bagay. Ito po ay inyong sasambitin o uusalin ng tatlong tatlong beses na sabay wisik ng tubig. PAUNAWA: Habang winiwisikan ng tubig ang mga gamit ay sinasabayan ng salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI. Ang ibig kong sabihin ay ganito: Tatlong beses ninyong wiwisikan ng tubig ang mga gamit at tatlong beses din ninyong babanggitin ang salitang: IN NOMINE PATRIS ET FILI ET ESPIRITUS SANCTI.

Monday, May 20, 2013

PAMPASWERTE SA NEGOSYO


Sa lugar ng negosyo ay magdasal ng:

 

1- Ama Namin

1- Aba Ginoong Maria

1- Sumasampalataya

 

 

isunod ang oraciong ito ng 3 beses:

 

ADONAI, JAHAVEH, AHA, JISZRAOEL, JEHUDA

 

 

Isunod ang oraciong ito:

 

MAPAGPALANG DIYOS, YAHWEH EL JIREH,

 

NAWA ANG AMING NEGOSYO

AY MAGKAROON NG

MATAGUMPAY NA KALAKARAN.

 

MANGYARI NAWA ITO SA TULONG MO.

AMEN

 

PAMPASWERTE SA BUHAY


Maaari ring usalin na lamang pagkagising ng 7 beses, matapos magdasal ng Ama Namin.

 

RAH-JAH-ORO

ARA-SOR-AUR

JAH-ASH-ORO

ASA-GAH-SOT

HOS-AKO-ROH

ORO-SOH-ROD

ROR-ORO-ROH

AURO-TOH-DOS

 

SUSI:

RAH-JAH,

AURUS,

TOH-DOS,

AURUS

PANALANGIN KAY SAN JOSE PARA SA KABUHAYAN


O SENIOR SAN JOSE, PATRON DE UNIVERSAL IGLESIA DE DEUS, ET PATRON DE COMMERCIAE ET OROS, ET PESO SAGRADO VERDADERO. ADJUVA ME, ET ERIPE ME ( PANGALAN MO) IN MEAM OPERACIONES VITAE. AMEN.

 

JESUS SANCTO CRISTO, NINO VERBO DE DEUS,

ADJUVA ME, ET ERIPE ME. MISERERE MEI. 

 

INTERE PERATUM ET BEDENTE SI JESUS PACEM ET VERETATEM DILIGITE AIT DOMINUS OMNIPOTENS DEO GRATIAS CHRISTE FILII DEIVIVI AMEN.

 

EYI-AH-YOW-OW-HE-YIM.

 

UYIHE, OYEHI, AYEHIM, OYAHE, OWUHA, OYUWIM, YIHAYI, AIHA, EYAHIM, EYOWUHE, YOWHAYE, HAYIHE

 

JAH-AVE-HUM

 

(MAGDASAL NG AMA NAMIN)

 

YIH-HEY-HE TEPH-FIL-LIAN-THE

SE-LAH-FI YEH-HOW-WAH TOSCH-UWE-NIH

 

SUSI:

 

EEL-YOUW-BAH-YET-EEL

ADJUVA ME

ERIPE ME

MISERERE MEI.

 

 

Thursday, January 10, 2013

PANALANGIN PODER SA ATARDAR


. AMANG BERNABAL SANTONG WALANG KAMATAYAN ILIGTAS MO PO AKO SA MGA KAAWAY CUIVERATIS VERBUM BULHUM,EXNEVE HORUMOHOL, LAMUROC MILAM, AMHUMAN SERICAM ESNATAC SUANIMA TUCSAM SACRADITAM SANCTISSIMAM, ROAC OAC MOAC AC, PATER UBNUBIS COABIT ETERNAM PONDETOR MONDE DEUS ETERNAM ETNUM BESTRUM SECRETOM UMALE DEYE PIERSICUAMOR, SANCTI EGSAC EGMAC EGOLHUM,ESTOLANO ANIMASOLA ESPAGALA RUENO SAGRA,CAIT QUIT BEOM BEOM DEOM DEOM EGOSUM CAIT BEYUM NEYUM EGOSUM. FEISUM EISUM CEISUM FECSUM TRI-ENICIM TRICNISUM HURICCIUM FURIM FERICCUIM HUCCUIM. HOCMOM ANUMAM HUMRAM GRENTE NENATAC PAMPANABAL ACMULATUM AGUECA NUMCIUM MOLATOC LUMAYOS ESNATAC ABRICAM GENTIUM NATAUME ANIMASUA SERICAM MATAMUROM LAUSBAL TUMATUM SUAM PETRAM NATUM GENTILLORIUM. MACMAMITAM SALDEDAS MUMPACAS PEREIT AVOBIS CARASAC COPNUM PANAPITAN SABAB PAAP ARAS MOMOMOM. SALVUM PACTUM NOBIS EGOSUM,(ACDUAM TUNERGRATUM ATDAE RUNEVATUM DIABNOLUM AREGATUS RUACILIUM) CACTUSI CASPACTUSI SEN MODAL ABAL PHU. AGUIEC AHIERA ACTAMTE AMHUMAN ACTUAB ANIMASUA ABDUCAM. VOCAVIT VOCATUR BERUBAM AMEN. .EEVAE EEMAE SALVAME.. 

Wednesday, December 5, 2012

PANGKAPAYAPAAN

MATAGAL NA RIN AKONG DI NAKAKAPAGPOST SA BLOG KONG ITO NGAYON ANG IPOPOST KO AY PANGKAPAYAPAAN SA PAMILYA NA DAPAT ANG GAGAWA NITO AY SIKAPIN ANG TALAGANG KAPAYAPAAN SA PAMILYA NA WAG UMASA NG UMASA SA MGA ORACION KUNDI GAWIN DIN SA KATOTOHANAN, MAY IBA DIYAN NA HIHINGI NG ORACION SA KAPAYAPAAN PERO SIYA MISMO AY MAHILIG MANG-AWAY LALO NA  
 SA ASAWA, NASA DIYOS ANG AWA NASA TAO ANG GAWA.


ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA

Bago matulog ay dasalin ito

1-Ama Namin
1-Luwalhati
1- Sumasampalataya hanggang sa ipinako sa krus

isunod ito ng 3 beses:

PETAT MATAT ALTASUM PANIS+
ABEFUF ABECUM DATAM BUSCUM
ET NARVETAS PAC PACEM

(PANGALAN NG ASAWA AT KAHILINGAN)

DAGNEZ COMPROBABIT SUPER OMNIA
EGOSUM HUM SUBATANE HUS
SANCTA BARUTUM
SUMAAKIN KA

 UPANG MAHALIN KA LALO NG IYONG ASAWA


Ito ang ibinubulong sa kanyang pagkain at
inumin ng 3 beses sa tuwi-tuwina:

NOT NOD NON
NOS NO NOM
 NIAC AC BIAC


MULA SA AKLAT NG AMOR
SA KAPAHINTULUTAN NG
MAY AKDA 
KA MON SAN DIEGO
( A.K.A. JOVE REXAL )

Friday, December 30, 2011