Friday, March 25, 2011

ATARDAR


A-CPUAM
T-NERGATUR
A-TODAE
R-UNVATUM
D-IABNULUM
A-RIGNATUS
RUCSILUM

LA OMNIPOTENCIA DE DEUS EEMAE
EEVAE SALVUM FACTUM NOVIS EGOSUM
(ito ang atardar na lalaki)
susi=D______M
U_____M

ANG 24 NA ESPIRITU

ORACION PINAGKAISAHAN NG 24 GEPARO HICPTY GRUMUOGAN EHMPRIUMISE NG MATAPOS SABIHIN NG 24 ANG SALITANG ITO AY MAY SUMAGOT NA BOSES SA KANILA, NGUNIT DI NILA NAKIKITA KUNG SAAN NAROROON ANG NAGSALITA, SAPAGKAT ANG KANILANG ILAWAN AY NAMATAY NA LAHAT AT BIGLANG NAGDILIM AT PARANG NAYANIG PA SILA, SA GANITO AY NAGSALITA ANG BOSES,'' AKO ANG TUNAY NINYONG DIOS, NGUNIT DI NINYO NAKIKITA AT MAKIKITA KAYLANMAN, AT DI NINYO MAGAGAWANG LAHAT ANG INIISIP KO NUON PANG UNA AT KAHIT NA SINO SA INYO NA NARIRITO ANG MAKAKAALAM NG TUNAY KONG PANGALAN AY SIYA KONG GAGAWIN UNA AT IKALAWA AT IKATLO KONG KATAWAN, AT BIBINYAGAN KONG LUBOS NG ''COMO CIMIENTO Y PODER'' SA LAHAT NG BAGAY, AKO ANG MATA NINYONG LAHATN AT LAHAT AY AKING NAKIKITA, AKO ANG PAG-IBIG, BAIT AT ALA-ALA'' MATAPOS MAWIKA ITO ANG ILAN NA BANAL AY NANGUNGUSAP AT NAGSALITA ''HIURMPA HURMPAZ MURGUM YOUMMO CONSUM YULIS AEVA REVOLISAC HUC BANTIM LISIM PETAL NIVTAM NOSUM NUICUM NATUM OCCA NATAM REIM BERBATIMYGSUME'' NG MAWIKA ITO NAWALA ANG BOSES AT NAGLIWANAG MULI, NGUNIT ITONG SINALITA KO AY NAKITA NG 24 NA NASUSULAT SA ISANG MALAKING BATO AT SA HULING HULI NG SALITANG UKIT SA BATO AY NABABAKAS ANG ISANG KAMAY,ANG 24 NA BANAL AY HINDI MAKAPANGUSAP AT SILAY NAWALAN NG LOOB, BUONG NAMALAS NILA SA IBABAW NG MALAKING BATO AY MAY NAKITA PA SILANG BAKAS NG 2 TALAMPAKAN NA MAY TIG-ISANG LETRA ANG 2 LETRA AY E.M. AT ITO PA ANG NAKITA NILA SA NA TINUTUNTUNGAN NG 2 TALAMPAKAN. NA ANG KAHULUGAN AY EMMANUEL AT NATUPAD ANG HULA NI PROPETA ISAIAS NA ANG ISANG DALAGA AY MAGLILIHI AT MANGANGANAK NG ISANG LALAKI NA ANG PANGALAN AY EMMANUEL. ITO ANG KALIHIMAN NA NAKITA NG 24 NA BANAL NA ESPIRITU NG KANUNUNUNUANG BABAE, AY NAGUSAP '' DIYATA'T MAYROON PANG MATAAS KAYSA SAKIN? SINO KAYA SIYA?'' ANG NUNUNG BABAE AY GINAMIT NA LAHAT ANG KANGYANG KAPANGYARIHAN UPANG MAKILALA KUNG SINO ANG MAY ARI NG BOSES NA IYON NA AYAW PAKITA SA KANYA, '' SINO BA IYONG NAKAUPO SA IBABAW NG BATO?'' MALUNGKOT ANG ANYO NG NUNUNG BABAE (A) AT WALANG ANO-ANO NILAPITAN SIYA NG 6 NA NUNUNG BABAE NA NAGBUHAT DIN SA KANYA AT BINATI SIYA NG GANITO '' OH SANCTAS TRINITUIM DELOS ANGELES FEIUM DEUM Y REXDE LAS VIRGINES ELLIM MADOC DE TODOS EREGES ENIM ET SANCTI Y SANCTUS'' SA KANILANG PANGUNGUSAP NA IYON MAY NAGSALITANG BOSES AT GANITO ANG SINABI SA KANILA ''LATOS MIXEM RICUM AREM LATOS LUM VOCES BENEDICTE AMA Y SANCTI MEME MIYE ANIME SANCTI ABIT HICCE'' MATAPOS MASABI ITO NG BOSES ANG 7 NUNUNG BABAE AY NAKARINIG NG AWITAN, SA TAMIS NG AWITIN SILAY NAHIMBING, NG MAKITA NAMAN NG PINAGBUHATAN NG BOSES NA TULOG NA ANG 7 NUNUNG BABAE AY NANGUSAP NG GANITO ''ASA EM OETEO MISCI MIT MIRIM EJIA SEM ABJO,''MATAPOS MASABI AY ANG MGA ANGELES NA MAY DALANG TIG-IISANG CORONA NA INIUTOS NA IPUTONG SA ULO NG 7 NUNU AT ANG SA PINAKA-NUNU SA KANILANG LAHAT AY MAY SAGISAG NA MATA ANG NAKASANGKAP, AT MAY NAGSALITA NUON, AT PINUTUNGAN ANG KANUNUNUNUANG VIRGEN CORONACION,
''KAO BAHC, KAU MAHCK, KAU RABHC SANCTUS ET SEFITIAN NIIL SERGIT BIUS MANTRUM SANCTUS REY SANCTUS SURC SANCTUS MOCS REISUAC''
ANG 7 NUNUNG BABAE NG MAGISING AY NAGSIPAGTAKA KUNG BAKIT MAY TIG-ISANG CORONA SILA SA ULO, ANG KANUNUNUNUAN AY NAGSALITA SA KANILA ''KAYONG LAHAT NA MGA ESPIRITU NA NAGBUHAT SA AKIN, AY MAY MGA BAKAS, ANG KATAWAN MAN AY WALA, MAGSIDATING KAYONG LAHAT DITO NGAYON DIN MAY SASABIHIN ANG DIOS LALO SA LAHAT'' WALANG ANO- ANO'Y NAGSIDATING SILA, AT SILA'Y LUMUHOD SA HARAP NG MALAKING BATO NA KINATITIKAN NG MAHIWAGANG PANGALAN, AT NAGUSAP NA SA MATAIMTIM NILANG PAGSUNOD, AT NAGWIKA NG GANITO, PINAGORACION SILA NG BOSES, ''SURISITIM DAB COLUM EMTUM HISIM MEMENIO PUI RATAM TRATA RISARIA'' MATAPOS WIKAIN ITO NG BOSES AY NAGLIWANAG NA BIGLA, SUMIKAT SA PALIBOT-LIBOT NG KANILANG KINALALAGYAN AT PARANG RAYOS NA ANG MGA DULO, ANG RAYOS AY PUMATONG SA ULO NG BAWAT ISA SA KANILA, AT ISINUNOD NG DIOS '' SA PANGALAN NG TUNAY KONG ESPIRITU ANG LULUKOB SA INYO AT ANG SINO MANG HINDI PUMASOK SA AKING BAKURAN AY LALABAS SA AKING KAPANGYARIHAN AY HINDI KO MASASAKUPAN HANGGANG HINDI NAGSISISI
SUBAYBAYAN NINYO ANG LUMALANG'' A.T.A.R.D.A.R. SA AKING KAPANGYARIHAN PATAY MAN AY AKING MABUBUHAY AT SA AKING PANGALAN, BINYAGAN ANG SUMASAMPALATAYA AT MAGDALA NITO AY LIGTAS SA KAPAHAMAKAN AT DI MAHAHATULAN AT HAHANGUIN KO SA IMPIERNO.

Sunday, March 6, 2011

ORACION SA WALANG TANGGI

HINDI KA MATATANGGIHAN NG TAONG LALAPITAN MO, BANGGITIN ANG ORACION SA ISIP NG 3VESES HABANG PAPALAPIT KA SA TAONG HIHINGAN MO.
ORUM RALUMOPSOAM
MEGOM ACSO TAAM SALABAR
MAUM CRUX SALUTOR ATAR
AMATOR YUM YUM IYAM HUM
susi-SATOR SURCA URCA JAC

UPANG DI KA API-APIHIN

ORACION UPANG DI KA MAGING API-APIHAN O UTUS-UTUSAN, SAMBITIN LAMANG SA ISIP SA TUWI TUWINA ANG ORACION HABANG MAGKALAPIT KAYO O ABOT TANAW MO SIYA UPANG DI KA API-APIHIN AT MAGING UTUS-UTUSAN, SOLASTIS OSILAMOC LARUNAS IMPALONAN MILASOC OOMBRANOB NINANIGO OLASIS MILASROSAC SALVAME