Thursday, January 27, 2011

AKLAT NG KALIKASAN

SA PITONG AKLAT NI MOISES AY NASASABI NA ANG NUNUNG ADAN AY NAKIPAG USAP SA DIYOS SA PARAISO. NAKIPAG USAP DIN SIYA SA MGA ANGHEL, SA MGA DIABLO, SA APAT NA ELEMENTO, SA MGA IBON SA HIMPAPAWID, SA MGA ISDA SA TUBIG, SA MGA HAYOP SA LUPA, SA MGA DAMO, SA MGA HALAMAN, SA MGA PUNONG KAHOY, SA HANGIN, SA ARAW, SA BUWAN AT MGA BITUIN.
ANG UNANG PAKIKIPAG USAP NI ADAN AY SADIYOS SA LOOB NG PARAISO, SIYA'Y BINIGYAN NG ISANG PANGALAN NA MAGAGAMIT NIYA SA MALAKING PANGANGAILANGAN, NA MAGAGAMIT NIYA SA PAGTAWAG, ANG PANGALANG IBINIGAY SA KANYA AY JOVE.
ANG PANGALAWA AY NUONG MAKIPAG USAP SIYA SA MGA ANGHEL AY PINAGKALOOBAN SIYA NG ISANG SALITA NA YESERAYE NA ANG KAHULUGAN AY DIYOS NA WALANG PASIMULA AT WALANG HANGGAN, NA KUNG KANYANG SASAMBITIN SASAGUTIN SIYA AT MANGYAYARI ANG KANYANG NAIS.
ANG IKATLO AY NUONG MAKIPAG USAP SIYA SA MGA ESPIRITU NG MGA PATAY AY SINAGOT SIYA NG MGA SALITANG ADONAI SABAOTH, CADAS ADONAY AMARA, AT KUNG TATAWAG NG HANGIN, AT NG MGA ESPIRITU AT MGA DEMONIO AY DAPAT BIGKASIN ANG ALI ADOY SABAOTH AMARA.
ANG IKAAPAT AY NG BIGYAN SIYA NG PANGUNGUSAP KUNG IBIG NIYANG TALIAN ANG MGA HAYOP AT MGA ESPIRITU, ANG IBINIGAY SA KANYA AY ANG MGA SUMUSUNOD LAYAMEN IAVA FIRIN LAVAGELLAIN LAVAQUIRL LAVAGOLA LAVATASORIN LAY PIALAFIR LYA FARAN.
ANG IKALIMA AY NG BIGYAN SIYA NG SALITA NA KUNG IBIG NIYANG TALIAN ANG MGA HALAMAN AT MGA PUNONG KAHOY, LYACHAM LYALGEMA LYA FARAU LIAL FARAB LEBARA LABAROSIN LAYARARALUS.
ANG IKAANIM AY NOONG PAGKALOOBAN SIYA NG MGA SALITA UPANG MAGANAP ANG KANYANG NAIS SA MGA ELEMENTO, LETAMIN LETAYBOGO LETASYNIN LEGANARITIN LETARMININ LETAGELOGIN LOTAFALOSIN.
AT ANG IKAPITONG KALOOB SA KANYA AY DAKILA SA KAPANGYARIHAN SAPAGKAT PANGALAN NG MAYKAPAL NA DAPAT GAMITIN SA PASIMULA NG BAWAT PANUKALA O MGA BAGAY NA LALAKARIN, ELYON, YOENA, ADONAY, CADAS, EBREEL, ELOY, ELA, AGIEL, AYONI, SACHADO, ESSUSELAS, ELOYRN, DELION, IAU, ELYNLA, DELIA, YAZI, ZAZAEL, PALIELMAN, UMIEL, ONELA, DILATAN, SADAY, ALMA, PANEIM, ALYM, CANA, DEUS, USAMI, YARAS, CALIPIX, CALFAS, SASNA, SAFFASADAY, AYLATA, PANTEOMEL, OURIEL, ARION, PHANETON, SACARE, PANERIONYS, EMMANUEL, JOTH, JALAPAH, AMPHIA, THAN, DEMISRAEL, MUALLE, LEAZYNS ALA, PHONAR, AGLACYEL, QYOI, PEERITARO, THEFEROYM, BERI.

Tuesday, January 4, 2011

PANALANGIN SECRETO

TINGNAN AT ALAMIN NA AKO SIYA, AKO SIYA, AT MALIBAN SA AKIN AY WALA NG IBANG DIYOS. AKO SIYA NA MAKAPAPATAY AT MAKABUBUHAY, MAKAPAGPAPASUGAT AKO, AT AKO ANG SIYANG MAKALULUNAS, AT WALANG MAKAIIWAS SA AKING MGA KAMAY O KAPANGYARIHAN KO, PAGKAT INIUNAT KO ANG AKING KAMAY TUNGO SA KALANGITAN, NA ANG IBIG SABIHIN AY SUMUMPA AKO SA PAMAMAGITAN NG LANGIT AT SINABI KONG " AKO SIYA ANG NABUBUHAY MAGPAKAYLANMAN"
ANIMON, ANIMON, ANIMON, RIRUTIF TAFTIAN, ANG PANGINOON AY MAAARI NA NAGPAPABANTAY AT NAGPAPAALAGA AMEN.
LUMIGAYA TAYO MGA TAO NG DIYOS, SINO ANG KATULAD KO, ISANG TAOP NA ANG KATULONG AY SI JEHOVA, SIYA ANG PANGSANGGALANG SA DIBDIB NG AKING TULONG, AT ANG MALAKAS NA TABAK AT KAHAMBUGAN NG MGA KAAWAY KO AY ITATANGGI PATI ANG KANILANG SARILI SA HARAP KO, NA ANG IBIG SABIHIN AY MAGTATAGO SILA O UURONG AT LALAYO SA AKIN, NGUNIT IKAW AY TATAYO SA KANILANG MATAAS NA KINALALAGYAN. PANGINOON NG DAIGDIG, MANGYARI NAWANG SIYA MONG BANAL NA KALOOBAN NA ATASAN ANG IYONG MGA ANGELES, UPANG IPAGSANGGALANG AKO AT ILIGTAS SA LAHAT NG DAAN NG SAKUNA, PANGANIB KALIGALIGAN AT KAMATAYAN AT SA BALA AT PATALIM, AMEN.
EEL, LEOLAM, JEHOVA, MELECH, WAAED, NETZACH, NEZACHIM, ALIMON,REIUTIF, TAFTHI, ALEPH, LAMED, JOD, MIM, VAU, NUN, BETH, LAMED, JOD, ZANI, JOD, JOD, NUN.
AMANG BANAL, INANG MIQUITANA, KAMI PO AY IYONG IPAGADYA, SA PATALIM AT SA BALA MISERICORDIA SENIOR, SENIOR, ANG PAGTAWAG KO PO SA PUSO AY TAOS PONG YARING MATUNOG, PAMUKAW SA NATUTULOG. ANG LANGIT AY NASUSIAN, WALANG MAGBUBUKAS KUNDI IKAW POON LAMANG, ANG AKING IKINAHAHAPIS, SASAMBITIN NG BIBIG ANG PANGALAN MO PONG LIHIM SA LUPA AT SA LANGIT.
M________M
DEXEMO IN LAUS DEUS ET IDIGIPA, SANCTO MALIT, MILIM, MIQUIESMIS BINMIL, MIWUITANA ESMI.