Thursday, September 30, 2010

ANONAS

ANG ANONAS AY MAINAM NA GAMOT SA SAKIT NG ULO AT MAINAM DIN KONTRA SA KULAM,PANTESTING SA NAKUKULAM AT PANGHULI NG KULAM, ANG DAHON NG ANONAS AY LAMUKUSIN AT IPAAMOY SA TAONG KINUKULAM AT NAPAKABAHO SA KANILANG PANGAMOY KAYA SIGURADONG KAKALAS UN, PANGHULI SA KULAM PARA DI MAKAALIS SA KATAWAN NG KINUKULAM AY KUMUHA NG BALAT NG ANONAS AT HUMIWA NG ISANG DANGKAL NA PARANG TALI AT ITALI SA HINLALAKI NG PAA AT HINLALAKI NG KAMAY AT SIGURADONG DI MAKAKAALIS ANG MANGKUKULAM SA KATAWAN NG TAO.

Wednesday, September 29, 2010

NAGPAPASIGLA KAY MANOY(para sa mga diabetic bawal ang matamis na pulot)

IBULONG LAMANG ANG ORACION SA TUBIG NA PANG HOT COMPRES KAY MANOY, AT KUNG NANGHIHINA NAMAN ANG KATAWAN AY IBULONG SA TUBIG NA IINUMIN.
ORACION: ECSEVATE TEVIHISI DERSIOLISE.

HALAMANG GAMOT

ABOCADO:( para sa rayuma at neuralgia)
PAMAMARAAN, DIKDIKIN HANGGANG MAGING PULBOS ANG BUTO O BALAT NG
PUNO NG ABOCADO, IHALO SA LANGIS NG NIYOG AT GAWING PANGHILOT SA MASASAKIT NA BAHAGI NG KATAWAN, ANG DAHON NG ABOCADO AY GINAGAWA RING TSA.
SAMPAGITA: (sa lagnat at ubo)
UMINOM NG PINAGLAGAAN NG MGA BULAKLAK O DAHON, SA MALALAKING SUGAT NA HINDI MAGHILOM, DIKDIKIN ANG MGA BULAKLAK O DAHON AT ITAPAL SA SUGAT.
MAYANA:(sa pasa)
DIKDIKIN ANG DAHON AT ITAPAL SA PASA, SA SAKIT NG ULO DIKDIKIN ANG MGA DAHON AT ITAPAL SA MGA SENTIDO AT SA BATOK.
TAKIP KUHOL, TAKIP SUSO, SA VISAYA, HAHANGHALO, YAHONG-YAHONG, SA SUBANON,PANGGAGA:( gamot sa makakati at halas sa katawan)
DIKDIKIN ANG MGA DAHON AT PATAKAN NG LANGIS NG NIYOG AT ITAPAL SA NANGANGATING BAHAGI NG BALAT O HALAS.

Tuesday, September 28, 2010

NATURAL NA KARUNUNGAN

NATURAL NA PAMAMARAAN PARA SUMIGLA SI MANOY
DALAWANG KUTSARA NG PULOT NG KABAYO NA IHAHALO SA MGA IINUMIN O KAKAINING HINAHALUAN NG MATAMIS LALO NA SA KAPE.


SA KAGAT NG ASO AT ALUPIHAN
ANG MGA DAHON NG PIPINO NA DINIKDIK AT HINALUAN NG ALAK AT ITAPAL SA SUGAT NA KAGAT NG ASO AY MAKATUTULONG MAGING SA KAGAT NG ALUPIHAN


PARA HINDI LAPITAN NG MABABANGIS NA ASO
PATUYUIN SA ARAW ANG ISANG PUSO NG ASO AT SIGURADONG HINDI LALAPITAN NG ASONG MABANGIS, KUNG MAGDADALA NG ISANG MATA NG ASONG ITIM AY DI KAKAHULAN NG ASO

Sunday, September 26, 2010

GAYUMA ( pambabae at pang lalake)

Sa pasimula ng pag-ganap nito ay sa araw ng friday,sa unang pagganap nito ay isa sa papalubog ang araw at isa sa bago matulog.gabi gabing gagampanan hanggang sa
ikapitong friday, magdasal ng 1 pater noster 1 el ave maria 1 gloria patri at 1 la salve, at banggiting 3 beses na paulit ulit ang mga sumusunod, ICOBUS IMATRIMONUS IN NOMINE
PATRI ET FILIO ET ESPIRITU SANCTO (banggiting ang pangalan at apelyido ng tao )
MANAUT SA UBOD AT HIMAYMAY NG IYONG UTAK AT ISIPAN, SAMPU NG IYONG
PUSO'T KALOOBAN NA WALA KANG TANGING MAMAHALIN AT PAGKAKALOOBAN
NG IYONG PAGMAMAHAL AT KAPURIHAN KUNG HINDI AKO LAMANG EDEUS GEDEUS
DEDEUS DEUS DEUS DEUS (banggiting ang pangalan at apelyido ng tao) EGOSUM DEUS
(banggitin ang pangalan at apelyido ng tao) GABINAT DEUM(banggitin ang pangalan at
apelyido ng tao) HINDI KA MAKAKATULOG AT LAGI MO AKONG HAHANAPIN SA TUWI
TUWINA.
PARA DUON SA MGA NANGHIHINGI AT NAGTATANONG NG PANGGAYUMA ETO NA PANGLALAKE AT PAMBABAE AY PWEDE ITO.

A T A R D A R

SAN BENITO (guerrero)


Thursday, September 16, 2010

ILANG ORA NI SAN BENITO ( nakapaloob sa isang chaleco )

KALIGTASAN SA LAHAT

Juag y davum
Juag y dignum
Juag y diam
Juag y dignatam
Juag y regnim
Juag y ripsius
Juag y tuus
Ligtas ako sa lahat

UPANG DI KIBUIN NG KAAWAY

Juag impacem Juag iledsum
Juag inidoromiam Juag inocodisim
Juag iniripiscam Juag ninyo akong
kikibuin sa aking tayo


ORACION NI SAN BENITO SA BARIL

satum peccatum peccabit christum liberatum
opera opera libre dei todo per ques armas
fuego mabasag mabiyak saoc lusac

ISA PA PARA SA BARIL

VINCE ALIMALIHO LALAHO
KATAKITI LALAHO LUMAHIRA
ANG MGA BALA NG BARIL
AKO'Y LIHISAN


Wednesday, September 15, 2010

PANALANGIN AT PODER SA SAN BENITO

3 AMA NAMIN, 3 ABA GINOONG MARIA, 3 LUWALHATI AT 3 SUMASAMPALATAYA

PODER SA SAN BENITO

SALUMTUM MUNDI SAMISANA UTIHIC VIVIT REX SELIM MURO MEUM HILELE-
TATEM + PLOMUV + PLECULETIAN + PERTATUM + PERTULAM + PERDATUM +
EL PROBATUR SALUTARE SANCTA MARIA EGOSUM PACTUM HUM EMOC GEDOC
DOC GUAT NI SICUT DEUS EXENIHILU SANCTUS BENEDICTUS MONACH OCCID
PATRIARCH PAX JOTA JETA SIGMA JESUS HOMINUM SALVATOR CRUX MIHI
REFUGIUM CRUX SANCTA MARIA YSOSALIME CRUX SUAMBIT PECABIT CRUX
ESGUAM SEMPER ADORO CRUX DOMINE MECUM CRUX SANCTI PATER BENEDICTI
CRUX SACRA SIT MIHI LUX NON DRACO SIT MIHI DUX VADE RETRO SATANA
NUN QUAM SUADE MIHI VANA SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VENENA BIBAS PER
CHRISTUM DOMINUM NOSTRUM PATER ADONAI XIUXUMUX SALVE ME SANCTI
ESPICO, AYUDA ME, AMEN.

SAN BENITO ( cont. part 3 )

ANG BISA O KAPANGYARIHAN NG MEDALYA

ANG KAPAKI-PAKINABANG NA BISA NG MEDALYA AY NAGAWA SA PAMAMAGITAN
NG PASYON NG ATING PANGINOON, ANG KAGALINGAN AT PAMAMAGITAN NI
SAN BENITO AT ANG PAG-PAPALA NG SIMBAHAN. ISINASAMO SA DIYOS NA
ILIGTAS ANG MGA NAG-SUSUOT NG MADALYA SA LAHAT NG BITAG NG TUKSO
AT DEMONYO; IPAGSANGGALANG SA KIDLAT AT SIGWA, SA SALOT, SAKIT AT
PAG-KALASON, AT IPAGKALOOB ANG KANYANG PAGPAPALA NG PANGKATAWAN
AT PANG-ISPIRITU O KALULUWA. MAKIALAWANG ULITIN NG SIMBAHAN ANG
KAHILINGAN NA SILA AY MAKALIGTAS SA BITAG NG DEMONYO NA TILA SIYANG
PINAKAMAHALAGANG LAYUNIN NG MEDALYA. HINDI NA MABILANG NA MGA
PANGYAYARI ANG MAKAPAGPAPATOTOO NA ANG BANAL NA PAG-GAMIT NG
MEDALYA NA KALAKIP ANG PAGTAWAG KAY SAN BENITO, SA LAHAT NG PAG-
KAKATAON AY NAPAKABISA SA PAG-IWAS SA KAPAHAMAKAN SA KATAWAN AT
KALULUWA. AT SA PAGKAKAMIT NG MGA PANGKATAWAN AT PANGKALULU-
WANG KAHILINGAN.

MGA INDULHENSIYA

( pagpapatawad sa parusang dapat kamtam o danasin pagkatapos mapatawad na ang
kasalanan )
NANGANGAILANGAN NG MAHABANG PAG-SASALAYSAY ANG PAG-TATALA NG
MGA INDULHENSIYA NA IPINAGKALOOB NG SIMBAHAN SA MEDALYA. IYON
LAMANG PINAKAMAHAHALAGANG BAGAY ANG BABANGGITIN DITO. HINDI NA
KAILANGANG KUNG ANU-ANO ANG MGA INDULHENSIYA NG ATING KAKAMTIN
LIBAN NA LAMANG KUNG MAY SAGABAL SA INDULHENSIYANG PLENARYO
(GANAP) KUNG SAAN BUKOD PA SA PAG-TATAGLAY NG MEDALYA AY MAY MGA
KINAKAILANGAN PANG GAWIN, TULAD NG PAGKUKUMPISAL, PAGKUKUMUN
YON AT PAGDALAW SA SIMBAHAN AY IPINAG-UUTOS. ANG KINAKAILANGAN
LAMANG UPANG MATAMO ANG INDULHENSIYA LIBAN SA PAGIGING NASA
GRASYA NG DIYOS AT ANG PAG-TATAGLAY NG MEDALYA AY ANG PAG-GAWA
NG PANG-KALAHATANG MITHIIN NA MATANGGAP ANG LAHAT NG INDULHEN-
SIYANG MAAARING MAKAMIT SA ARAW NA IYON.

ANG PAG-BEBENDISYON NG MEDALYA ( consacracion )

ANG TULONG NATIN AY SA NGALAN NG PANGINOON,
NA SIYANG MAY GAWA NG LANGIT AT NG LUPA
INAALISAN KITA NG MASAMANG ISPIRITU, OH MEDALYA NG DIYOS AMANG
MAKAPANGYARIHAN, NA MAY GAWA NG LANGIT AT LUPA AT NG LAHAT NG
BAGAY NA NAROROON. NAWA'Y LAHAT NG LAKAS NG MGA KAAWAY, ANG
LAHAT NG MAKA-DEMONYONG ANYAYA, LAHAT NG PAG-SALAKAY, LAHAT
NG MGA GUNI-GUNI NI SATANAS AY MAAALIS SA MEDALYA, NA ITO AY
MAGING KAPAKI-PAKINABANG SA KASALUKUYAN SA KAISIPAN AT KATAWAN
SA GAGAMIT NITO; SA NGALAN NG AMA+ MAKAPANGYARIHAN, AT NI JESUS +
CRISTO, ANG KANYANG ANAK AT ATING PANGINOON AT NG BANAL NA
ESPIRITU + ANG PARACLETE, AT SA PAG-KAKAWANG GAWA NI JESUCRISTONG
PANGINOON NA SIYANG PAPARITO AT HUHUKOM SA MGA NABUBUHAY AT
NAMAMATAY NA TAO, AT SA DAIGDIG SA PAMAMAGITAN NG APOY. SIYA NAWA
TAYO"MANALANGIN;
MAKAPANGYARIHANG DIYOS, TAGAPAMAHAGI NG MABUBUTING BIYAYA,
BUONG PAKUMBABA NAMING HINIHILING SA IYO NA SA PAMAMAGITAN
NI SAN BENITO, IPAG-KALOOB MO SA MEDALYANG ITO ANG ITONG + BEN
DISYON, UPANG ANG LAHAT NG MAGTATAGLAY NITO AT PAGSISIKAPANG
GAWIN ANG MGA GAWAIN AY MAGING DAPAT KAMTIN ANG KALUSUGAN
NG KATAWAN AT PAG-IISIP, ANG GRASYA NG KABANALAN AT ANG MGA
INDULHENSIYANG IPINAG-KAKALOOB SA AMIN; GAYON DIN, PAGSIKAPAN
NILA SA PAMAMAGITAN NG IYONG MAHABAGING TULONG AY MAIWASAN
NILA ANG MGA BITAG NG PANDARAYA NG MGA DEMONYO, AT HUMARAP
SILANG BANAL AT WALANG DUNGIS SA INYONG PANINGIN, SA PAMAMAGITAN
NI CRISTONG AMING PANGINOON. SIYA NAWA.
PAGKATAPOS NITO AY WISIKAN ANG MEDALYA NG BENDITADONG TUBIG.

SA MGA ANTINGERO O SA MGA MAY KAKAYAHANG BUMUHAY NG MGA
MEDALYA, GINAGAMIT DIN ITO BILANG PROTEKSYON SA BARIL, BIBINYAGAN
MO LANG KUNG PARA SAAN MO GAGAMITIN, AT MAYROON DIN NAMANG
SARILING MGA SALITA NA GINAGAMIT NA PANG-CONSAGRA O PANG-BUHAY.

Thursday, September 9, 2010

SAN BENITO (cont.) Part 2

ANG LARAWAN NG MEDALYANG KAARAWAN (JUBILEE MEDAL )

ANG JUBILEE MEDAL NI SAN BENITO AY MAY LARAWAN SA ISANG MUKHA
NG BANAL NA PATRIARKA NA MAY HAWAK SA ISANG KAMAY NG KRUS
AT SA KABILA NAMAN AY BANAL NA TUNTUNIN (HOLY RULE). SA KABILA
NITO AY MAKIKITA ANG KRUS NA MAY NAKASULAT NA MGA TITIK AT
GAYON DIN SA PALIGID NITO. ANG MGA TITIK NA IYON SA KATUNAYAN
AY MGA MAIKLING PANALANGIN NA PALAGING SINASAMBIT NI SAN BENITO
ANG MGA TITIK SA MGA ANGGULO NG KRUS, C.S.P.B. AY KUMAKATAWAN
SA MGA SALITANG CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTE (ANG KRUS NG BANAL
AMANG BENITO) SA PATAYONG BAHAGI NG KRUS AY ANG MGA TITIK NA
C.S.S.M.L. ANG KAHULUGAN NITO AY CRUX SACRA SIT MIHI LUX (NAWAY
MAGING SULO KO ANG BANAL NA KRUS). SA PAHALANG NA BAHAGI NG
KRUS AY MAKIKITA ANG N.D.S.M.D. NA ANG IBIG SABIHIN AY NON DRACO
SIT MIHI DUX ( HUWAG SANANG DRAGON ANG PUMATNUBAY SA AKIN)
SA PALIGID AY MAKIKITA ANG V.R.S.N. S.M.V.S.V.Q.L. I.V.B. ANG MGA TITIK
NA ITO AY KUMAKATAWAN SA MGA SUMUSUNOD VADE RETRO SATANA
NUNQUAM SUADE MIHI VANA SUNT MALA QUAE LIBAS IPSE VENENA BIBAS
(LUMAYAS KA SATANAS, HUWAG MO AKONG PAYUHAN NG MGA PALALONG
BAGAY, ANG TASANG INIAALOK MO SA AKIN AY MASAMA, IKAW ANG
UMINOM NG LASON NA YAN). ANG MGA SALITANG ITO O ANG MGA KASING
KAHULUGAN NITO ANG MAAARING GINAMIT NI SAN BENITO NOONG
GUMAGAWA SIYA NG TANDA NG KRUS LABAN SA DEMONYO AT SA PANU
NUKSO NITO. SA ITAAS NG KRUS AY MAKIKITA ANG SALITANG PAX
(KAPAYAPAAN) NA PINAKA SALAWIKAIN NG ORDEN NG BENEDICTINE NA
NAGPAPAHAYAG NG BIYAYA NA IDINUDULOT NG MEDALYA SA NAGSASABIT
NITO. SA GAWING KANAN NI SAN BENITO AY ANG MAKAMANDAG NA TASA
(POISONED CUP) NA PARANG GINULO NG TANDA NG KRUS NA GINAWA NG
SANTO SA IBABAW NITO, SA GAWING KALIWA AY MAY RAVEN NA NASA
ANYONG LILIPAD ANG ISANG MAKAMANDAG NA TINAPAY NA IPINADALA
SA BANAL NA PATRIARKA. SA ITAAS NG RAVEN AT NG TASA AY MABABASA
ANG SULAT NA CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTE (ANG KRUS NG MAHAL
NA AMANG BENITO) SA PALIGID NG GILID AY ANG MGA SALITANG EIUS IN
OBITU NOESTRO PRAESENTIA MUNIAMUR ( SA ORAS NG AMING KAMA-
TAYAN, NAWA'Y IPAGTANGGOL KAMI NG KANYANG PAGDALO). SA GAWING
IBABA AY MABABASA ANG EX S. MONTE CASINO MDCCCLXXX. ANG ABBEY NG
MONTE CASINO (188O).

ANG GAMIT NG MEDALYA

WALANG NAIIBANG PARAAN NG PAGTATAGLAY O PAG GAMIT ANG IPINAG-
UTOS, MAAARING ISUOT ITONG PALAWIT SA LEEG, ISABIT KAYA SA ISKA
PULARYO O ROSARYO O DILI KAYA TAGLAYIN SA LUKBUTAN O PITAKA.
MAAARING ILUBOG ITO SA TUBIG O GAMOT NA IBIBIGAY SA MAY SAKIT
AT MAAARI RIN NAMANG IDAMPO SA SUGAT. KADALASAN AY INILALAGAY
ITO SA PUNDASYON NG BAHAY, GINAGAWA RING PALAWIT SA TAPAT NG
PINTUAN SA PALADING-DINGAN NG BAHAY, SA GARAHE, BODEGA AT INILA-
LAGAY DIN SA MGA SASAKYAN NA ANG IBIG SABIHI'Y TINATAWAG ANG
PAGPAPALA NG DIYOS, AT ANG PAG-SASANGGALANG NI SAN BENITO AT
ANG KAPANGYARIHAN NG PAGPAPALA NG SIMBAHAN, WALA RING IPINAG-
UUTOS KUNG ANO ANG NARARAPAT DASALIN SAPAGKAT ANG PAGTATAGLAY
NITO AY KATUMBAS NA NG ISANG TAHIMIK NA PANANALANGIN. KUNG
SAKALING MAY NATATANGING KAHILINGAN ANG NAGTATAGLAY NITO,
SIYA AY MAAARING MAG-NOVENA NA MAG-EESTASYON ARAW-ARAW O
DILI KAYA'Y MAGDADASAL NG LIMANG AMA NAMIN AT ABA GINOONG
MARIA PATUNGKOL SA LIMANG SUGAT NG PANGINOON AT MAGDASAL DIN
NG PANALANGIN, PATUNGKOL NAMAN KAY SAN BENITO, SA PANAHON NG
TUKSO, MAKABUBUTING HAWAKAN ANG MEDALYA NG ISANG KAMAY AT
HAGKAN IYON NG BUONG PAGGALANG AT USALIN ANG MAIKLING PANALA
NGING NASA MEDALYA.
(sa susunod ay bisa o kapangyarihan ng medalya) to be continued

Monday, September 6, 2010

TESTAMENTO NG MAHIMALANG MEDALYA NI SAN BENITO

ANG PINAGMULAN AT KASAYSAYAN;
SI SAN BENITO NA PINAGPALA NG DIYOS NG KANYANG NGA GRASYA AT GAYON
DIN ANG KANYANG PANGALAN AY ISANG PATRIARKA SA KANLURANG MONASTERYO
AT TAGAPAGTATAG NG ISANG ORDEN NA NAGTATAGLAY NG KANYANG PANGALAN.
SIYA AY ISINILANG SA NURSIA, ITALY NOONG 48O A.D AT NAMATAY NOONG 547 A.D
KUNG PAPAANO DINADAKILA ANG KRUS NG PANGINOONG HESUKRISTO BILANG
LAYUNIN NG DEBUSYON NG MGA UNANG KRISTIYANO AY GAYON DIN PARA KAY
SAN BENITO. ANG DEBUSYONG ITO SA MAHAL NA KRUS, ANG PALATANDAAN NG
ATING KATUBUSAN ANG NAGBIGAY-DAAN O SIMULA SA MEDALYA NI SAN BENITO.
SAPAGKAT ANG DEBUSYON SA PALATANDAAN NG ATING KALIGTASAN. GINAGAMIT
NG SANTO ANG TANDA NG KRUS UPANG MAKAGAWA NG MGA MILAGRO AT UPANG
MAPAGLABANAN ANG MGA DEMONYO AT ANG MGA PANUNUKSO. SAMAKATUWID
MULA PA SA MGA UNANG SIGLO PAGKAMATAY NIYA AY KINILALA NA SIYANG
TAGAPAGTAGLAY NG KRUS NI KRISTO AT NG BANAL NA TUNTUNIN.


MGA URI NG MEDALYA
KAHIMA'T ANG DEBUSYON SA KRUS AY KAY SAN BENITO AY PALAGING ITINA-
TAMPOK NG ORDEN NG BENEDICTINE AT ANG MGA MEDALYA NI SAN BENITO
SA ILALIM NG ISANG URI AY KINILALA NA SA SIMULA PA LAMANG NG KALA-
GITNAAN NG MGA TAON, GAYONMAN NOONG TAONG 1647 SA MONASTERYO
NG METTEN, BAVARIA AY MAY NATUKLASANG KASULATAN NG TAONG 1415 NA
NAGPAPALIWANAG SA KAHULUGAN NG MGA TITIK SA MEDALYA NA NALIMUTAN
NA SA NAGDAANG MGA TAON. ANG KASULATANG IYON AY NAGTATAGLAY NG
SAGISAG-LARAWANG KUMAKATAWAN KAY SAN BENITO NA MAY HAWAK NA KRUS
SA ISANG KAMAY AT SA KABILA NAMA'Y PARANG ISANG BANDILA O NILUKOT NA
PAPEL. SA KRUS AT PAPEL AY NAKASULAT NG BUONG-BUO ANG KAHULUGAN NG
MGA TITIK NA NAKASULAT SA MEDALYA. ANG PAGKATUKLAS NG SAGISAG-
LARAWAN AT ANG MGA TALATA AY NAGSISILBING BAGONG PAMPASIGLA O
PANGGANYAK SA HIGIT NA MAALAB NA GAYONG DIN KAY SAN BENITO.
BILANG TANDA NG DALAWANG DIBUSYON, ANG MGA ITO AY IPINAMAHAGI SA
MGA TAO. ANG MARAMI AT PAMBIHIRANG PAGPAPALA O TULONG NA NATAMO
SA PAMAMAGITAN NG BANAL NA PAGGAMIT NIYON AY NAGPALAGANAP SA
MALAWAKANG PAGKALAT NOON SA LAHAT NG SULOK NG EUROPA.
SA WAKAS, NOONG 1741 SI PAPA BENEDICT XIV AY NAPAKILOS NA IPINA-
MALAS NG DIYOS SA PAMAMAGITAN NG MEDALYA AY PORMAL NA PINAGTIBAY
IYON AT SINANG-AYUNAN AT PINAGYAMAN SA PAMAMAGITAN NG MARAMING
INDULHENSIYA
SA KASALUKUYAN AY MAY DALAWA TAYONG URI NG MEDALYA, ANG UNA
AY YAONG INILARAWAN AT PINAGTIBAY NI PAPA BENEDICT XIV NA MATATAG-
PUAN SA IBAT IBANG HUGIS AT KILALA SA TAGURING KARANIWANG MEDALYA
ANG DALAWA AY YAONG TINATAWAG NA JUBILEE OR CENTENARY MEDAL, NA
GINAWA NOONG 188O BILANG PAG-ALAALA SA IKA-14OO KAARAWAN NI SAN
BENITO. NOONG 1877 AY PINAGTIBAY AT SINANG-AYUNAN NI PAPA PIUS IX
ANG DISENYO O DIBUHO NG BAGONG MEDALYANG ITO, GAYONG DIN, DINAG
DAGAN DIN NIYA ITO NG MARAMING INDULHENSIYANG IBAYONG KAHIGTAN
SA IPINAGKALOOB NA. ANG URING ITO NG MEDALYA NG KAARAWAN (JUBILEE
MEDAL) NA IPINAGAWA SA KAPANGYARIHAN O UTOS NG ARCHABBEY NG
MONTE CASINO AY MAY KARAPATAN SA MGA NATATANGING INDULHENSIYA.
sa susunod ay medalyang kaarawan o jubilee medal--to be continued

Thursday, September 2, 2010

PANALANGIN SA ANIMASOLA

OH AMANG KABANAL-BANALANG DIOS KONG MAAWAIN, IPAHINTULOT
MO PONG SAMBITIN KO ANG LIHIM MONG PANGALAN SA BAWAT SANDALI
NG IWI KONG BUHAY, NA SA AKI'Y MAGLILIGTAS SA LAHAT NG PANGANIB,
MAU-MAUC CREUM DUM DEUM DEUS ANIMASOLA SILAW NG IISANG MATA
E____ E____ E______AKO PO'Y IYUNG IPAG-ADYA SA PATALIM AT SA BALA
SA ELEMENTO SA LAHAT NA AT SA HINDI PA MAN NAKIKITA NG MATA
HUWAG AKONG MASASAKUPAN NG HUSTISYANG KABAGSIKAN DITO SA
MUNDONG IBABAW DELOS TODOS DELOS SANCTUS Y DELOS GIYELOS
SOLONG DIOS KABANAL-BANALANG AMA HINIHILING KO PO NA IYUNG
ANAK NA IPAHINTULOT MO PO SA AKIN NA SAMBITIN KO ANG LIHIM MONG
PANGALAN NA NAKAUPO SA BATONG KALINIS-LINISAN NA UNANG TAMAAN
NG SIMOY NG HANGIN AT UNANG TAMAAN NG SIKAT NG ARAW AT SA
TUWING KINAUMAGAHAN AY NAGBIBIGAY NG KAPANGYARIHAN.
SIYA NAWA

PODER SA INFINITO DEUS

PODER DIVINO DIGNUM MAGNUM MITAM MICAM HUM +
DOMINE ETERNUM TREMENDA CUJUS DEUM NUVE
SUBDENZA GESTABALAUIS BENEDICTUS PATREM SABIUM
BENCITEM UCTUS PLAUSUCINTER DELICIAM ILLUM PATER
ETERNAM, LIBRAME SALVAME, MERUM MITAM, METAM,
MACAM, MEORUAM, MACMAMITAM, + HUM+